Stanovy spolku

Stanovy Spolku Matfyz Alumni, z.s.

I. Základní ustanovení

 1. Spolek absolventů a příznivců Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Spolek) je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková právnická osoba, která vznikla jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a bylo jí přiděleno IČO: 02309939.
 2. Název Spolku zní: Matfyz Alumni, z.s. Název Spolku v jazyce anglickém zní: Matfyz Alumni, z.s.
 3. Sídlo Spolku je na adrese: Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16, Česká republika.

II. Účel Spolku

4. Posláním Spolku je sdružování absolventů a přátel Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen MFF UK), kteří usilují o tvůrčí společenství lidí kolem MFF UK, absolventských aktivit a projektů rozvíjejících občanskou společnost v České republice (dále jen ČR) i ve světě. 5. Mezi hlavní činnosti Spolku patří:

 1. sdružování absolventů a přátel MFF UK napříč generacemi, výměna zkušeností a vzájemná pomoc a spolupráce;
 2. podpora studentských a absolventských projektů v České republice i v zahraničí formou grantů a odborného vedení;
 3. rozvíjení a kultivace prostředí MFF UK;
 4. pořádání diskusních setkání, přednášek, kulturních a společenských akcí;
 5. vydávání vlastních informačních či propagačních materiálů a publikací;
 6. získávání materiální i nemateriální podpory pro činnost Spolku;
 7. šíření dobrého jména MFF UK v ČR i v zahraničí, spolupráce s různými vědeckými, odbornými a kulturními společnostmi, obdobnými spolky a dalšími institucemi a občanskými sdruženími v ČR i v zahraničí.

6. Spolek je založen především na dobrovolné aktivitě svých členů.

III. Členství

7. Členství ve Spolku je dobrovolné. Každý z členů má nárok na e-mailovou adresu jméno.příjmení@matfyz.cz. V případě duplicity jmen budou e-mailové adresy rozlišeny přidáním pořadového čísla.

8. Členství je vedeno ve třech formách – řádný člen Spolku, příznivec Spolku, čestný člen Spolku:

 1. řádným členem se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami Spolku a je absolventem libovolného studijního programu akreditovaného na MFF UK. Členství není vázáno na občanství ČR. Toto členství je hrazené, s možností prominutí členského příspěvku v mimořádných případech. Prominutí příspěvku schvaluje Výbor. Od podání přihlášky za řádného člena vzniká období tzv. prozatímního členství, které trvá do okamžiku přijetí členského příspěvku, nejdéle však tři měsíce. Pokud není členský příspěvek v této lhůtě uhrazen, prozatímní členství zaniká;
 2. příznivcem se na základě podané přihlášky schválené Výborem může stát bezúhonná fyzická či právnická osoba, která souhlasí se stanovami Spolku. Toto členství je hrazené s možností prominutí členského příspěvku v mimořádných případech po schválení Výborem. Členství není vázáno na občanství ČR. Právnická osoba je povinna jmenovat v přihlášce svého zástupce. Přihlášku příznivce schvaluje Výbor Spolku. Od schválení přihlášky příznivce Spolku Výborem vzniká období tzv. prozatímního členství, které trvá do okamžiku přijetí členského příspěvku, nejdéle však tři měsíce. Pokud není členský příspěvek v této lhůtě uhrazen, prozatímní členství zaniká;
 3. čestným členem se stává fyzická osoba, navržená Výborem Spolku, která členství ve Spolku přijme.

9. O členství je možno požádat písemně nebo pomocí elektronické přihlášky.

10. Každý člen Spolku má:

 1. právo účastnit se Členské schůze;
 2. právo navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů Spolku;
 3. právo kdykoli ze Spolku vystoupit bez nároku na vrácení vloženého členského příspěvku či náhrad za případné benefity vyplývající z členství;
 4. právo být informován o činnosti Spolku;
 5. právo aktivně se podílet na činnosti Spolku tak, aby jeho činnost nebyla v rozporu se zájmy Spolku;
 6. právo navrhovat příznivce a čestného člena Spolku;
 7. povinnost dodržovat Stanovy;
 8. povinnost platit členské příspěvky;
 9. povinnost řídit se Stanovami a rozhodnutími orgánů Spolku, dbát dobrého jména Spolku.

11. Členovi, jehož jednání je neslučitelné se členstvím ve Spolku a které je v rozporu se Stanovami, je pozastaveno členství. Pozastavení členství navrhuje Výbor, zrušení členství schvaluje Členská schůze. Proti rozhodnutí Členské schůze se může člen odvolat do 15ti dnů po doručení rozhodnutí k Výboru.

12. Členství ve Spolku zaniká:

 1. nezaplacením členských příspěvků na daný Správní rok;
 2. vystoupením člena na základě písemného prohlášení;
 3. zrušením členství na základě rozhodnutí Členské schůze;
 4. úmrtím;
 5. zánikem právnické osoby bez právního nástupce;
 6. zánikem Spolku.

IV. Správní rok

13. Správní rok začíná vždy 1. října a končí 30. září následujícího roku.

V. Orgány Spolku

Členská schůze

14. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji všichni členové Spolku.

15. Členská schůze má hlavní rozhodovací pravomoci ve vztahu k existenci, aktivitám, fungování a majetkové podstatě Spolku.

16. Členská schůze se koná zpravidla jedenkrát ročně.

17. Členskou schůzi svolává Předseda Spolku z vlastního uvážení nebo na návrh Výboru Spolku. Písemná nebo elektronická pozvánka je členům Spolku zaslána v předstihu alespoň 30 dnů. Důležité body jednání Členské schůze jsou zveřejněny předem.

18. Členskou schůzi řídí předsedající, kterým je Předseda Spolku nebo v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen Výboru.

19. Členská schůze je usnášeníschopná 15 minut po stanoveném začátku, pokud jsou přítomny dvě třetiny členů Spolku. Pokud nejsou přítomny dvě třetiny členů Spolku ani po uplynutí 15ti minut po stanoveném začátku, je zahájena Náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná, pokud je přítomno minimálně 7 členů Spolku mimo členů Výboru. Není-li ani v tomto případě Náhradní členská schůze schopna usnášení, předsedající Náhradní členskou schůzi přeruší a svolá Pokračující členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů ode dne, kdy se měla konat původní Členská schůze. Pokračující členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána všem členům Spolku nejpozději do 15 dní před konáním Pokračující členské schůze. Pokračující členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů Spolku. Každý člen disponuje jedním hlasem. Hlasy všech členů jsou rovné. Člen může na zasedání zastupovat při hlasování jiného člena Spolku na základě písemně udělené plné moci. Jeden člen může zastupovat nejvýše dva další členy. Hlasování probíhá zdvižením ruky, přičemž rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

20. Členská schůze:

 1. volí a odvolává Předsedu a Místopředsedu Spolku;
 2. volí a odvolává členy Výboru Spolku;
 3. rozhoduje o zrušení členství dosavadních členů Spolku na základě předložených návrhů;
 4. volí a odvolává Čestného předsedu na základě návrhu Výboru;
 5. schvaluje změny a doplnění stanov;
 6. schvaluje výši členských příspěvků pro daný Správní rok;
 7. schvaluje návrh rozpočtu na daný Správní rok;
 8. schvaluje roční účetní uzávěrky a výroční zprávy;
 9. schvaluje plán činnosti v souladu s cíli Spolku;
 10. hodnotí činnost Výboru a jeho členů a činnost Předsedy;
 11. rozhoduje o použití finančních prostředků přesahujících částku 300 000 Kč (slovy tři sta tisíc korun českých);
 12. rozhoduje o zrušení Spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem.

21. Z jednání Členské schůze vyhotoví Tajemník zápis do 30ti dnů ode dne jejího konání. Zápis obsahuje označení svolavatele, způsob svolání, termín konání, kdo jednání zahájil, předsedajícího, jaké případné další činovníky Členská schůze zvolila, přijatá usnesení a datum vyhotovení zápisu. Zápis se členům zpřístupní v sídle Spolku a na internetových stránkách Spolku

Předseda

22. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Zastupuje Spolek navenek a disponuje podpisovým právem. Jménem Spolku se podepisuje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis.

23. Předsedu volí Členská schůze na dobu dvou let, přičemž může být zvolen opakovaně za sebou.

24. Výkon funkce stávajícího Předsedy zaniká volbou nového Předsedy, odstoupením z funkce nebo pozastavením nebo ukončením členství ve Spolku z vlastního rozhodnutí, odvoláním Členskou schůzí, pozbytím způsobilosti k právním úkonům, případně úmrtím.

25. V případě, že výkon funkce Předsedy skončil jiným způsobem než volbou nového Předsedy, přebírá veškeré povinnosti Předsedy Místopředseda.

26. Předseda:

 1. jedná jménem Spolku;
 2. svolává zasedání Výboru a předsedá mu;
 3. svolává Členskou schůzi a předsedá jí;
 4. vykonává pravomoci svěřené Výborem a Členskou schůzí;
 5. dohlíží na hospodaření Spolku;
 6. spravuje bankovní účet Spolku spolu s pověřenými členy Výboru. S Tajemníkem a Hospodářem má podpisové právo k transakcím na účtu Spolku;
 7. rozhoduje o výdajích v rámci schváleného rozpočtu do výše 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých);
 8. v konkrétním případě písemně pověřuje člena Výboru, aby jednal jménem Spolku;
 9. na základě rozhodnutí Výboru zastupuje Spolek v pracovněprávních vztazích;
 10. nejpozději do 15 dnů informuje Městský soud v Praze o změnách stanov Spolku na základě rozhodnutí Členské schůze;
 11. nejpozději do 30 dnů svolává Členskou schůzi při svém odstoupení nebo sníží-li se počet členů Výboru Spolku na méně než pět osob.

Čestný předseda

27. Čestný předseda je schválen Členskou schůzí na základě návrhu Výboru.

28. Funkční období Čestného předsedy je jeden rok a počíná běžet dnem schválení Členskou schůzí. Funkce Čestného předsedy je udělována na dobu jednoho roku jako ocenění za zásluhy o rozvoj Spolku a prosazování jeho cílů, za zásluhy o šíření dobrého jména MFF UK. Je to funkce čestná bez výkonných pravomocí.

29. Čestný předseda:

 1. musí být členem Spolku;
 2. se účastní jednání Členské schůze a Výboru s hlasem poradním;
 3. předkládá návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku;
 4. má právo podílet se na praktické činnosti Spolku a účastnit se aktivit pořádaných Spolkem;
 5. má právo navrhovat kandidáty do orgánů Spolku, nemůže však být do těchto orgánů volen;
 6. může kdykoliv odstoupit ze své funkce na základě písemného oznámení Výboru.

Místopředseda

30. Místopředseda je zástupcem Předsedy.

31. Místopředsedu volí a odvolává Členská schůze na období dvou let.

32. Funkce Místopředsedy zaniká volbou nového Místopředsedy, pozastavením nebo ukončením členství, odvoláním Členskou schůzí nebo odstoupením z funkce, případně úmrtím.

33. Při zániku výkonu funkce Předsedy Místopředseda zastává všechny práva a pravomoci, náležející dle Stanov Předsedovi, a to do doby, než je zvolen Předseda nový.

Výbor

34. Výbor je výkonným orgánem Spolku. Výbor za svou činnost odpovídá Členské schůzi.

35. Výbor tvoří Předseda, Místopředseda, Tajemník a minimálně další dva členové zvolení Členskou schůzí na dobu dvou let, přičemž mohou být voleni opakovaně za sebou. Výbor Spolku má zpravidla lichý počet členů.

36. Výbor se schází zpravidla čtyřikrát ročně. Výbor svolává Předseda nebo Místopředseda alespoň 10 dnů předem. Jednání Výboru se mohou s poradním hlasem účastnit členové Kontrolní komise Spolku a Čestný předseda. Z jednání Výboru vypracuje Tajemník do 30ti dnů zápis, u jednotlivých rozhodnutí uvede odlišný názor členů, kteří hlasovali proti návrhu. Zápis z jednání zašle Tajemník do 30 dnů po jeho vyhotovení v elektronické podobě e-mailem všem členům Výboru. Zápis obsahuje označení svolavatele, způsob svolání, termín konání, kdo jednání zahájil, předsedajícího, přijatá usnesení a datum vyhotovení zápisu. Zápis se zveřejní v sídle Spolku a na internetových stránkách Spolku.

37. Výbor je usnášeníschopný nadpoloviční většinou všech členů. Hlasování probíhá zdvižením ruky, o výsledku hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů se rozhodujícím stává hlas Předsedy. Jednání se mohou jeho členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

38. Členství ve Výboru zaniká volbou nového Výboru, pozastavením či ukončením členství ve Spolku, odstoupením nebo odvoláním Členskou schůzí.

39. Výbor Spolku:

 1. hospodaří s majetkem Spolku;
 2. rozhoduje v pracovněprávních vztazích Spolku;
 3. předkládá Členské schůzi výroční zprávy a roční účetní uzávěrky;
 4. na požádání informuje Členskou schůzi a Kontrolní komisi o činnosti Spolku;
 5. pozastavuje rozhodnutí Předsedy ve věcech těmito stanovami svěřených;
 6. rozhoduje o jednorázovém použití finančních prostředků v částce do 300 000 Kč (slovy tři sta tisíc korun českých), případně o jejich opakovaném použití nepřesahujícím v součtu tuto stanovenou sumu. Sumou se rozumí součet finančních prostředků od posledního zasedání Členské schůze, kde Výbor použití těchto prostředků vykazuje. Rozhodnutí o použití finančních prostředků podepisují Předseda a minimálně dva další členové Výboru;
 7. rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nejsou výslovně svěřeny do pravomoci Členské schůze nebo Předsedy;
 8. rozhoduje spory mezi členy a orgány Spolku, pokud se týkají spolkové činnosti;
 9. projednává stížnosti členů Spolku na postup orgánů Spolku, který je v rozporu se stanovami či s platnými obecně závaznými právními předpisy;
 10. předkládá Členské schůzi návrh na jmenování a odvolání Čestného předsedy;
 11. má právo nabízet čestné členství ve Spolku;
 12. má právo navrhnout pozastavení členství stávajícího člena Spolku;
 13. pokud se uvolní místo člena Výboru, může na jeho místo kooptovat člena Spolku, a to do doby, než bude na Členské schůzi zvolen nový řádný člen.

40. V případě nebezpečí z prodlení může Předseda vyhlásit hlasování „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle Předseda členům Výboru. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje Předseda. Na nejbližším zasedání Výboru informuje Předseda členy Výboru o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání Výboru.

Tajemník

41. Tajemník je administrativním správcem aktivit Spolku:

 1. řádně vede v souladu se zákonem seznam členů Spolku a jejich kontaktní údaje. Po ukončení členství je člen ze seznamu členů vymazán. Seznam je pro členy přístupný v sídle. Třetím osobám není seznam členů zveřejňován;
 2. zajišťuje řádné vedení administrativních činností Spolku;
 3. pořizuje zápisy ze zasedání Výboru a zápisy z jednání Členské schůze;
 4. předkládá přehled činnosti Spolku za uplynulý rok Členské schůzi a Výboru;
 5. má podpisové právo k finančním transakcím na účtu, společně s Předsedou a Hospodářem.

Hospodář

42. Hospodář je jmenován a odvoláván Výborem. Hospodář je zpravidla jedním ze členů Výboru.

43. Hospodář Spolku:

 1. řádně vede účetní a inventární knihu Spolku;
 2. dohlíží na hospodaření s majetkem Spolku;
 3. spravuje bankovní účet Spolku spolu s Předsedou a případně dalšími pověřenými členy Výboru. K účtu má podpisové právo společně s Předsedou a Tajemníkem.

Kontrolní komise

44. Kontrolní komise se skládá ze tří členů, a to Předsedy Kontrolní komise a dalších členů: 1 člen je jmenován děkanem fakulty, 2 členové jsou voleni Členskou schůzí.

45. Kontrolní komise:

 1. přijímá svůj jednací řád;
 2. volí ze svého středu Předsedu Kontrolní komise;
 3. má právo kdykoli nahlížet do účetních dokladů Spolku, provádí kontrolu hospodaření a účetních dokladů Spolku a předkládá o ní zprávu Členské schůzi, vyjadřuje se k výroční zprávě a roční účetní uzávěrce předložené Výborem a doporučuje, resp. nedoporučuje její schválení Členské schůzi;
 4. kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů a interních předpisů o hospodaření Spolku;
 5. rozhoduje spory mezi členy a Výborem pokud se týkají spolkové činnosti;
 6. projednává stížnosti členů Spolku na postup Výboru, který je v rozporu se stanovami či s platnými obecně závaznými právními předpisy;
 7. členové mají právo účastnit se schůzí Výboru.

46. Kontrolní komise se schází dle potřeby, minimálně však dvakrát za rok.

V. Hospodaření Spolku

47. Zdrojem prostředků pro realizaci cílů a poslání a zajištění činnosti Spolku jsou:

 1. dary, členské příspěvky, dotace a granty od jiných subjektů;
 2. výnosy z vlastní činnosti (pořádání akcí, vydávání publikací, prodej upomínkových předmětů atd.);
 3. dobrovolná aktivita členů ve prospěch Spolku.

48. Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek a zřizovat účelově určené fondy. Finanční prostředky a ostatní majetek Spolku nabytý od doby jeho vzniku slouží výlučně pro zabezpečení činnosti Spolku a pro dosažení realizace cílů a poslání Spolku zakotvených v těchto stanovách.

49. Spolek hospodaří dle vyrovnaného rozpočtu schváleného Členskou schůzí. Výsledek hospodaření Spolku za uplynulý správní rok Výbor předkládá Členské schůzi.

50. Spolek vede nezávislé účetnictví a disponuje bankovním účtem. Podpisové právo k finančním pohybům na účtu má Předseda, Hospodář a Tajemník, přičemž transakce může být provedena pouze při kontrasignaci minimálně dvou osob ze jmenovaných.

51. Spolek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích.

VI. Závěrečná ustanovení

52. Podmínky spolupráce Spolku s MFF UK konkretizuje Smlouva o spolupráci.

53. O změnách těchto stanov rozhoduje Členská schůze.

54. Spolek zaniká na základě usnesení minimálně 75 % členů Spolku přítomných na Členské schůzi o rozpuštění Spolku podle platných obecně závazných právních předpisů. Členská schůze určí ve svém usnesení o rozpuštění likvidátora.

55. Likvidátor sestaví soupis majetku Spolku, který zpřístupní v sídle Spolku. O zveřejnění soupisu vyrozumí členy Spolku. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie tohoto soupisu. Likvidační zůstatek se převede na MFF UK. Spolek zaniká výmazem z rejstříku Spolků.

56. Nestanoví-li tyto Stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku občanským zákoníkem.

57. Tyto stanovy ruší a nahrazují v plném rozsahu Stanovy schválené dne 12. září 2013.

58. Znění těchto Stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 2. října 2015 (usnesením č. 1/2015), jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 2. října 2015.

59. O případných změnách či doplnění Stanov rozhoduje Členská schůze Spolku na návrh Výboru.

60. K přijetí změn Stanov Členskou schůzí je zapotřebí nejméně 75% hlasů přítomných členů Spolku.

61. Znění těchto Stanov je účinné 2. 10. 2015, nejpozději však dnem jejich registrace.